Τι είναι το inbound marketing;


Τι είναι το Phygital;


Apple & Privacy, μια παλιά και καλή σχέση


Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της Covid-19


Ο ήχος σήμερα & Το μέλλον του ήχου


Τι είναι τα First Party Data και πως θα τα αποκτήσω;

Τι είναι τα First Party Data;

  • Δημογραφικά στοιχεία
  • Ιστορικό αγορών
  • Ενδιαφέροντα
  • Interactions και τι κάνει στην ιστοσελίδα μας

Padelis Spartalis

Digital & Marketing Strategy | Business Undercover Podcast | United For Good

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store